Hakkımızda

_

Barutçu Tekstil

1991 yılında Bursa’da kurulan firmamız tekstil sektörünün önde gelen kumaş imalat ve ihracatçılarındandır.

Müşteri memnuniyeti odaklı, sürekli büyüme ve gelişmeyi, uluslararası platformda rekabet edebilmeyi hedef alan vizyonuyla vazgeçilmez bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamız, yüksek kalite ve standartlardaki ürünlerini; yurt içinde faaliyet gösteren ihracatçı konfeksiyonculara, aralarında dünya markalarının da olduğu seçkin müşterilerine ve 20’den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Global Recycle

Global Recycle Standart Sertifika

_

Global Recycle Standardı(GRS), 2008 yılında Control Union tarafından geliştirilmiş olup daha sonra 2011 yılında Textile Exchange’e devredilmiştir. Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir.
Standardın, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

OEKO-TEX

OEKO-TEX Sertifikalar

_

OekoTex® 100 standardı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından uygulanan, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk açısından tekstil ürünleri ve ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir.

Misyonumuz

Misyonumuz

_

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olarak misyonumuz,

 • Sektörümüzde insana ve doğaya duyarlı üretim tesisleriyle örnek bir kuruluş olmak,
 • AR-GE ve Ür-GE çalışmaları kapsamında yüksek kalite standartlarında benzersiz ürün çeşitliliği ile üretim yapmak,
 • Etik değerlere bağlı kalmak,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
 • Enerji verimliliği projeleri ile kaynakları etkin bir şekilde kullanarak çevreye duyarlı üretim yapmak,
 • Uluslararası pazar payını arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Vizyonumuz

Vizyonumuz

_

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olarak vizyonumuz, kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, Ar-ge / Ür-ge çalışmaları ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla, sektörün iç ve dış taleplerini karşılayan öncü ve örnek bir kuruluş olmak.

Çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışını son tüketiciye güvenilir bir
teminat vermek üzere hammaddelerin hasadından başlayarak ürünlerin işleme, üretim, paketleme, etiketleme ve dağıtımına kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü koruyan Global Organic Textile Standard (GOTS) sertifikamızı 2019 yılında aldık.

Son üründe, üretim gerekliliklerini yerine getirerek ürünlerin işleme, üretim, paketleme, etiketleme ve dağıtımı da dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş materyallerin içeriğinin izlenmesi ve doğrulanmasını sağladığımız Global Recycle Standard (GRS) sertifikamızı 2018 yılında aldık.

Hayvan bakımı ve arazi yönetimindeki gelişmeleri teşvik etmek ve tüketicilerin seçtikleri üründeki yünün gerçekten RWS olduğuna emin olmaları için çiftlikten son ürüne kadar tedarik zinciri boyunca izlenmesi ve doğrulanmasını sağladığımız Responsible Wool Standard (RWS) sertifikamızı 2019 yılında aldık.

Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş misyon ve vizyonumuza uygun olarak, bilgi varlıklarımızı oluşturan faaliyetlerimizin sürekliliğine yönelik her türlü riski yönetmeyi,

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uymayı,
 • Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttıracak yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante ederek sürekli iyileştirmeyi,
 • Yönetim sistemlerimiz ile entegre olarak yönetmeyi,
 • Sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tüm faaliyetlerinde çevreyi korumak ve sürekliliğini sağlamak için güncel çevre mevzuatları kapsamında çevresel etkileri azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için; tüm ürün ve üretim faaliyetlerinde “Minimum Atık ve Optimum Üretim” mantığı ile çalışmayı kendisine hedef edinmiştir.

Misyon ve Vizyonumuz doğrultusunda;

 • Çevre Boyutlarının Belirlenmesi, Yaşam Döngüsü Analizi, Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi sonucunda güncel mevzuat ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde çevresel performansımızın iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,
 • Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltmayı,
 • Atıkların aracı kuruluşlar ile geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde, çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltmayı ve olası kirliliğin yayılmasını önlemeyi taahhüt ederiz.

ENERJİ POLİTİKASI

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan etkin bir enerji yönetim sistemi dâhilinde, kaynakları temin ederek faaliyetlerini gerçekleştirir.

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda sınırlı enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde, küresel ısınmayı önlemek, çevresel etkileri azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
 • Enerji verimliliği projeleri ile kaynakları etkin bir şekilde kullanarak çevreye duyarlı olacağımızı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki tüm yasal şart ve gerekliliklere uyacağımızı,
 • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışanları bilinçlendireceğimizi taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, gelişen güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri tasarlar, geliştirir ve üretiriz.

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirmeyi,
 • Diğer yönetim sistemlerimizle bütünleşik olarak dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş süreçlerimizi gözden geçirerek performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımlar belirlemeyi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
 • Takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı,
 • İnovatif ve yaratıcı yaklaşımları geliştirmeyi,
 • Teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Amaçlarımız doğrultusunda diğer yönetim sistemlerimiz ile birlikte bütünleşik bir şekilde sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olarak çalışacağımızı taahhüt ederiz.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Barutçu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. yönetimi olarak çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevremize, üretimin ve yönetimin her aşamasında şeffaf, duyarlı, kaliteli bir sistem kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı benimsemekteyiz.

ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ;

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaş altı işçi çalıştırmamayı,

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ;

Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş veya cinsiyet ayrımına göre değil; işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ;

İşçilerin yetkili sendikaya üye olma ve pazarlık yapma hakkına saygı duymayı,

KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ;

Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

ÇALIŞMA SAATLERİNİN BELİRLENMESİ;

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülükleri uygulamayı,

ÜCRET VE ÖDEMELER;

Kanun ve iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla ödemelerini yapmayı,

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI;

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ;

Yürürlükteki çevre mevzuatını uygulamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı taahhüt ederiz.